Teknisk drift

Teknisk drift

Ta kontakt
Alle tjenester
Ta kontakt
Alle tjenester

Vi utfører i samarbeid med tilsynspersonell ved kraftverket både førstelinje og andrelinje driftsoppgaver. Vi gjennomfører regelmessige inspeksjoner av rørtrasé, lavspentlinjer og tuneller, og kan mobilisere nødvendig personell ved anrop eller behov. Våre tjenester knyttet til operativ drift omfatter blant annet:

 • Start/stopp av anlegg
 • Regulær oppfølging og driftsaktiviteter iht. manualer og instrukser
 • Loggføring
 • Registrering av avvik
 • Overvåkning og styringa av kraftverk i samarbeid med tilsynspersonell
 • Håndtering av alarmer
 • Gjennomretting av drift etter feil
 • Produksjonsplanlegging og vannhusholdning jfr. konsesjon
 • Oppfølging minstevannføring
 • Avviksrapportering
 • Føring av driftsdagbok
 • Opplæring av personell
 • Utarbeidelse av driftsprosedyrer
 • Planlegging og oppfølging av vedlikehold
 • Ajourhold av anleggsdokumentasjon
 • Inspeksjoner av rørtrase, lavspentlinjer og tunell
 • Mobilisering av driftsoperatører og service-personell ved behov.

 • Driftsansvar lavspent jfr. FSE forskrift
 • Driftsledelse høyspent jfr. FSE forskrift
 • Utarbeidelse og oppfølging av IK vassdrag
 • Ledelse jfr. damsikkerhetsforskriften
 • VTA-oppgaver jfr. damsikkerhetsforskriften
 • Ivaretakelse av krav jfr. damsikkerhetsforskriften med hensyn til beredskap/ beredskapsplan for vassdragsanlegg klasse 2-4.

Vi utfører i samarbeid med tilsynspersonell ved kraftverket både førstelinje og andrelinje driftsoppgaver. Vi gjennomfører regelmessige inspeksjoner av rørtrasé, lavspentlinjer og tuneller, og kan mobilisere nødvendig personell ved anrop eller behov. Våre tjenester knyttet til operativ drift omfatter blant annet:

 • Start/stopp av anlegg
 • Regulær oppfølging og driftsaktiviteter iht. manualer og instrukser
 • Loggføring
 • Registrering av avvik
 • Overvåkning og styringa av kraftverk i samarbeid med tilsynspersonell
 • Håndtering av alarmer
 • Gjennomretting av drift etter feil
 • Produksjonsplanlegging og vannhusholdning jfr. konsesjon
 • Oppfølging minstevannføring
 • Avviksrapportering
 • Føring av driftsdagbok
 • Opplæring av personell
 • Utarbeidelse av driftsprosedyrer
 • Planlegging og oppfølging av vedlikehold
 • Ajourhold av anleggsdokumentasjon
 • Inspeksjoner av rørtrase, lavspentlinjer og tunell
 • Mobilisering av driftsoperatører og service-personell ved behov.

 • Driftsansvar lavspent jfr. FSE forskrift
 • Driftsledelse høyspent jfr. FSE forskrift
 • Utarbeidelse og oppfølging av IK vassdrag
 • Ledelse jfr. damsikkerhetsforskriften
 • VTA-oppgaver jfr. damsikkerhetsforskriften
 • Ivaretakelse av krav jfr. damsikkerhetsforskriften med hensyn til beredskap/beredskapsplan for vassdragsanlegg klasse 2-4.

  Jeg ønsker en gratis befaring av kraftverk

   Jeg ønsker en gratis befaring av kraftverk